Anat Parnass
HANABI

13 Mar(Fri) -28 Mar (Sat), 2009
12F00 - 19F00
Closed on Sunday


We are pleased to announce a photo exhibition of Anat Parnass "HANABI" from 13th (Fri) through 28th (Sat) March, 2009.

While studying photography at graduate school of Nihon University College of Art, Anat Parnass, born in Israel, has been producing photographic works. Families, couples, children, out enjoying HANABI fire works on a bank - being poured the momentary shower of light, everyone out there is illuminated in a dark night and captured in the photographs.

Instead of mobile phone's camera she's been deliberately used, Parnass has chosen the single-lens reflex camera as the apparatus for this series of work. In those works, despite the blurred images like persistence of vision, the artist's "Real" life is clearly coming to the front with the expression only the photography can represents.

Standing in front of the works, you'll find surprises as if the ones exposed their lives in public here could be yourself | because those anyone-can-be figures intensely mirror that we, ourselves, are the living existence of this same world. In this exhibition "HANABI", about twenty pieces of emerging but promising artist, Anat Parnass's works from her "HANABI" series.


@Anat Parnass profile
1974@Born in Tel Aviv, Israel
1995@Came to Japan for the first time
1996~2000@Studied in Tel Aviv University, Japan Studies, while working with photo-video journalist Ryuichi Hirokawa, and also worked at a newspaper publishing company after graduation.
2006~@Being a student of Nihon University College of Art
2008@Held a three-person exhibition with Kanako Ikeda, Miwa Kiuchi, at FOIL GALLERY in August.


 
FOIL GALLERY @1-2-11 #201, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031 JAPAN Tel:+81-3-5835-2285 Fax:+81-3-5835-2286
copyright 2007 FOIL Co., Ltd. All Rights Reserved.